بنر تبلیغاتی چه اهمیتی دارد ؟ 
بنر تبلیغاتی نقش مهمی در توسعه نحوه ی تبلیغات پولی در اینترنت به عهده دارد عملیاتی که بنر تبلیغاتی انجام می دهد با استفاده از فرمت های استاندارد بنر تبلیغاتی مانند ( لینک قابل کلیک به مقصد ) و سیستم قیمت گذاری می باشد.
بنر تبلیغاتی هر سایتی قادر است که جایگاه تبلیغاتی خود را به فروش برساند 
هم جنین بنر تبلیغاتی باعث به وجود آمدن شرکت های شد که این نوع تبلیغات را برای مخاطبان بنرهای تبلیغاتی مدیریت کند و دغدغه ی آن ها را برای پیدا کردن تبلیغ دهنده و جابه جایی بنرهای تبلیغاتی که در جایگاه تبلیغاتی سایت خود قرار دارند بکاهد .