منظور از بنر تبلیغات پیام های تبلیغاتی ای است که در سطح وب سایت استفاده می شود 
بنر تبلیغات می تواند پیام را در قالب طرحی زیبا از جمله متن , تصاویر و ... نشان دهد بطوری که هدف های تبلیغاتی بنر مشخص باشد
در بنر تبیلغات مجموعه ای تصاویری از تبلیغ , پشت سر هم قرار می گیرد یا همان تصویر براساس ثانیه ساخته می شود 
بنر تبلیغات این تصاویر یا متن داخل بنر را بعد از گذشت چند ثانیه به مقدار معینی جابه جا می کند و تصویر حاوی تبلیغات به صورت انیمیشن را تشکیل می دهد که با پسوند gif ذخیره می شود و بنر تبلیغات این تصاویر را در بالای صفحه یا قسمت های مخصوص وب سایت قرار می دهد.