قیمت بنر های اینترنتی :

قیمت بنر در سایز 80*1200 یک ماه : 150 هزار تومان 
سه ماه بدون تخفیف : 450 هزار تومان 
سه ماه با تخفیف ( 10 درصد ) : 405 هزار تومان 

قیمت بنر در سایز 40*600 یک ماه : 100 هزار تومان 
سه ماه بدون تخفیف : 300 هزار تومان 
سه ماه با تخفیف ( 10 درصد ) : 270 هزار تومان 

قیمت بنر در سایز 120*200 یک ماه : 80 هزار تومان 
سه ماه بدون تخفیف : 240 هزار تومان 
سه ماه با تخفیف ( 10 درصد ) : 2160هزار تومان 

قیمت بنر در سایز 320*850 یک ماه : 100 هزار تومان 
سه ماه بدون تخفیف : 300 هزار تومان 
سه ماه با تخفیف ( 10 درصد ) : 270 هزار تومان