ویژگی های یک عکس تبلیغاتی عالی چیست؟
1- عکاس جامعه و محیطی که قرار است عکس در آنجا گرفته شود را به خوبی بشناسد تا عکس تبلیغاتی آن متناسب با محیط باشد 
2- عکاس برای بهتر شدن عکس تبلیغاتی خود باید روان شناختی افراد را به خوبی انجام دهد و تاثیر عوامل مختلف بر ذهن آن ها را بشناسد 
3- عکاس برای عکس تبلیغاتی خود باید ویژگی های محصول را به خوبی نشان دهد
4- عکاس باید برای بهتر شدن ویژگی های عکس تبلیغاتی خود خلاقیت و نوآوری ایجاد کند