سایت تبلیغات عمومی و خصوصی چه تفاوت هایی دارند؟
در سایت تبلیغات عمومی یا مطلبی وجود ندارد و یا اگر مطلبی در آن قرار گرفته باشد درباره ی موضوعات مختلف است که همه ی مردم جامعه مخاطبان آن هستند در این سایت ها هرگونه تبلیغی را می توان قرار داد. در سایت تبلیغات عمومی فقط بخشی از کاربران سایت مخاطبان تبلیغ شما هستند و همه ی کاربران جزءمخاطبین شما قرار نمی گیرند. تعرفه تبیلغات در سایت تبلیغات عمومی نسبت به سایت تبیلغات خصوصی کمتر است.
در سایت تبلیغات خصوصی مطالب آن فقط در مورد یک موضوع خاصی است و مخاطبان آن هم برای پیدا کردن اطلاعات آن موضوع به سایت تبلیغات خصوصی مراحعه می کنند