راههایی افزایش درآمد:

برای افزایش درآمد باید حرفه ای عمل کنیم به گونه ای که نسبت به کار خود احساس مسئولیت داشته باشیم

برای افزایش درآمد باید نگرش مثبت داشته باشیم به گونه ای که افکار منفی را از ذهن خود دور کنیم و با دید مثبت به جامعه خود بنگریم

برای افزایش درآمد باید توانایی فردی خود را ارتقا دهیم تا بتوانیم کار خود را به نحو احسن انجام دهیم

برای افزایش درآمد باید به گونه ای باشیم که کارفرما نتواند تحت هیچ شرایطی نیرو جایگزین ما قرار دهد یعنی جایگزین نشدنی باشیم

برای افزایش درآمد باید ابتکار عمل داشته باشیم و ایده های نو و طراحی های خاصی را قرار دهیم

برای افزایش درآمد باید با افراد ارتباط خوب و صمیمی داشته باشیم

برای افزایش درآمد باید همیشه لبخند بزنیم و رفتاری انسان دوستانه داشته باشیم